Jesteś tutaj: Start / Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497) od dnia 1 listopada 2018 r.:

1) Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wynosi:
a) 674,00 zł na osobę w rodzinie lub,
b) 764,00 zł na osobę w rodzinie, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne.

2) Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi:
a) 764,00 zł na osobę w rodzinie.

3) Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) wynosi:
a) 1922,00 zł na osobę w rodzinie.

 

Wysokość świadczeń rodzinnych obowiązująca od dnia 1 listopada 2018 r.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
a) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
b) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
c) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

Wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego:
a) z tytułu urodzenia dziecka, wynosi 1000,00 zł;
b) z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400,00 zł miesięcznie;
c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;
d) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
e) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi:
i. 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
ii. 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100,00 zł jednorazowo na dziecko;
g) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:
i. 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
ii. 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej ;

Ponadto:
Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1000,00 zł jednorazowo na jedno dziecko (becikowe). Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620,00 zł miesięcznie; Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi 1000,00 zł miesięcznie; Od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 31 października 2019 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 184,42 zł miesięcznie. Od dnia 1 listopada 2019 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Więcej informacji...