Jesteś tutaj: Start / Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:
 

• 

osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 

cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na:
 

-  podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 

- na podstawie zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego,
 

mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Porozumienia o Wspólnym Handlu - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konwencji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozmienieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

Pomoc społeczna  umożliwia przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są one w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach  odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

 

Prawo do świadczeń pomocy społecznej, na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do których należą w szczególności:

 

1.

ubóstwo,

2.

sieroctwo,

3.

bezdomność,

4.

bezrobocie,

5.

niepełnosprawność,

6.

długotrwała lub ciężka choroba,

7.

przemoc w rodzinie,

7a) 

potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, 

8.

potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

9.

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,

10.

brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze i osób po zwolnieniu z zakładu karnego,

11.

trudności w integracji cudzoziemców,  którzy uzyskali w RP  status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

12.

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

13.

alkoholizm lub narkomania,

14.

zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe,

15. 

klęska żywiołowa lub ekologiczna.

 

 

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w Ustawie o pomocy społecznej  (tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy). 

Obecnie obowiązujące od 1 października 2018 roku kwoty wynoszą odpowiednio:
 

• osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza kwoty  701,- zł.,

• osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,- zł.,

• rodzina, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w  rodzinie,

•  z 1 ha przeliczeniowego przyjmuje się dochód miesięczny w wys. 308,- zł.

 

Obok kryterium dochodowego powinien wystąpić co najmniej jeden z powodów powyżej wymienionych lub inne okoliczności uzasadniające udzielenie pomocy społecznej.

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszone o:
 

•  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

•  składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne,

•  kwotę  alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Do dochodów nie wlicza się:
 

•  jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

•  zasiłku celowego, 

•  wartości świadczeń w naturze,

•  świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

•  pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznanej na podstawie przepisów o systemie oświaty.

 


W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.


 

Pomoc społeczna polega w szczególności na:
 

•  pomocy pieniężnej,

•  pomocy niepieniężnej.

 

 

Pomoc pieniężna:

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają przesłanki określone w ustawie o pomocy społecznej. W zależności od sytuacji osoby te mogą ubiegać się o:
 

•  zasiłek stały,

•  zasiłek okresowy,

•  zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

•  zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

•  pomoc dla rodzin zastępczych,

•  pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki, 

•  świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

•  wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

 


Pomoc niepieniężna:

Pomoc niepieniężna obejmuje:
 

•  pracę socjalną,

•  bilet kredytowany,

•  składki na ubezpieczenie zdrowotne,

•  składki na ubezpieczenie społeczne,

•  pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, 

•  sprawienie pogrzebu,

•  interwencja kryzysowa,

•  schronienie,

•  posiłek, 

•  niezbędne ubranie,

•  usługi opiekuńcze, w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy,

•  specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ośrodkach wsparcia,

•  mieszkanie chronione,

•  pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

•  opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

•  pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na  zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,

•  szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno - opiekuńcze.  

 

UWAGA!

POMOC W FORMIE PRACY SOCJALNEJ I PORADNICTWA UDZIELANA JEST BEZ WZGLĘDU NA DOCHÓD RODZINY

 

Jak uzyskać pomoc z GOPS?

- należy zgłosić się do GOPS w Mokobodach ul. Cmentarna 2, w godz. 700-1500

- należy złożyć podanie opisując problem,

- pracownik socjalny w ciągu 14 dni odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,

- osoba ubiegająca się o świadczenie zobowiązana jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dochody oraz innych zaświadczeń wymaganych przez pracownika socjalnego,

- ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy lub jej odmowie podejmuje Kierownik Ośrodka z upoważnienia Wójta Gminy.

 

Klientowi  przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem kierownika  Ośrodka.

 


Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczne z rezygnacją z pomocy. 

Strona występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

 


Kontrakt socjalny.
 

Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy (osoby zwracającej się o pomoc, pracownika socjalnego oraz kierownika ośrodka). Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów środowiska lokalnego. Kontrakt zawiera opis sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz opis działań koniecznych do podjęcia przez nią, a także formę, zakres i czas udzielanej przez Ośrodek pomocy. W kontrakcie odnotowuje się również wszystkie uwagi, dotyczące realizacji kontraktu. Okres, na jaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowywany jest z jednej strony do sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt, a z drugiej – do form wsparcia, zaproponowanych przez Ośrodek. 

 


Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną: 
 

Osoby i rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę zatrudnioną, a także marnotrawienie przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie, będą marnotrawienie własnych zasobów finansowych oraz ich nieracjonalne wykorzystywanie może stanowić podstawę do ograniczenia lub odmowy przyznania świadczeń albo przyznanie pomocy w formie niepieniężnej. Również odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub nie wywiązywanie się z uzgodnień zawartych w kontrakcie może spowodować ograniczenie lub odmowę przyznania świadczenia.
 

Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować o każdej zmianie swojej sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.

 

Więcej  informacji...