Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Mokobodach ogłasza nabór na stanowisko pracownicze – pracownik socjalny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 stycznia 2021
 1. 1.    Wymagania w stosunku do kandydata

Wymagania niezbędne:

a)     wykształcenie zgodnie z wymaganiami określonymi w art.116 ust.2 ustawy z dnia 12.03.2004 (Dz.U z 2020 r poz. 1876), który mów że:

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

- posiada dyplom ukończenia studiów wyższych służb społecznych lub

- posiada dyplom ukończenia  studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

- dyplom ukończenia  do dnia 31.12.2013 studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

b)        posiada obywatelstwo polskie,

c)         korzysta z pełni praw publicznych,

d)        nieposzlakowana opinia,

e)         niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)         posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

g)        posiada prawo jazdy kat. B,

h)        znajomość  przepisów  ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej oraz przepisów ustawy z dnia 14.06.1960 r Kodeks postępowania administracyjnego,

 

Wymagania dodatkowe:

a)         doświadczenie w pracy w jednostkach pomocy społecznej, innych pokrewnych instytucjach,

b)        znajomość  obsługi komputera i programów biurowych, programu POMOST,

c)         umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

d)        zdolności organizacyjne,

e)         komunikatywność,

f)         umiejętność  pracy w zespole,

g)        odporność na sytuacje stresowe,

h)        umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku będzie wykonywał w szczególności zadania pracownika socjalnego wynikające z art.119 ustawy z dnia 12 marca 204  r o pomocy społecznej (Dz.U z 2020 poz. 1876).

 1.  Szczegółowy zakres odpowiedzialności ponoszonej na stanowisku.

a)    przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

b)   przestrzeganie przepisów związanych z wykonywanymi obowiązkami,

c)    właściwe zabezpieczenie dokumentacji i pieczęci

 1. 4.    Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • List Motywacyjny,
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacji zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy)
 • Kopie świadectw pracy,
 • Oświadczenie  o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • Oświadczenie  kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o niekaralności (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobligowany do  dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie  dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 poz. 1781 z późn. zm.

 

 1. 5.    Postępowanie rekrutacyjne.

Zatrudnienie dotyczy stanowiska pracowniczego. Do niniejszego postępowania rekrutacyjnego nie maja zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych (Dz. U z dnia 2019 późn 1282 z późn. zm.)

Nabór zostanie przeprowadzony na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.

 

 1. 6.         Termin i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownicze: pracownik socjalny” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mokobodach
ul. Cmentarna 2 osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Termin składania ofert do 18 stycznia 2021 w godzinach 8.00 – 16.00 w dniach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku.

Adres do korespondencji:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Cmentarna 2,

08-124 Mokobody

 

 1. Dodatkowe informacje:

a)    Dokumenty, które wpłyną do GOPS w Mokobodach po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

b)    Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, Informacja o wynikach nabory zostanie ogłoszona na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokobodach

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mokobodach

                                                                                                /-/ Magdalena Grudzień- Soszyńska

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Oferta pracy

  Oferta pracy